Projekt – Podpora chráněného bydlení 2014 – 2015

Projekt – Podpora chráněného bydlení 2014 – 2015

Evropský projekt – Podpora chráněného bydlení

Název projektu: Podpora chráněného bydlení
Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.02/D2.00003
Doba realizace projektu: od 1.9.2014 do 31.10.2015
Strukturální fond EU: Evropský sociální fond (EFS)
Operační program: Operační program Lidské zdroje a Zaměstnanost (OP LZZ)
Oblast podpory: 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb
Prioritní osa: 3 Sociální integrace a rovné příležitosti
Financování: Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu (ESF) a částečně spolufinancován ze státního rozpočtu.

Popis projektu

Projekt je zaměřen na podporu uživatelů, kteří v rámci deinstitucionalizace sociálních služeb dostali možnost bydlet v prostředí, které je srovnatelné s bydlením jejich vrstevníků.

Do projektu jsou zapojeny dvě služby, které vznikly v rámci transformace sociálních služeb: chráněné bydlení Velké Hoštice a chráněné bydlení Opava-Kylešovice. Povaha obou služeb je taková, že uživatelé jsou nuceni převzít odpovědnost za vedení domácnosti a za způsob, jakým budou trávit svůj volný čas. Protože však tyto změny, které v životech uživatelů nastaly, jsou značné a existuje celá řada věcí, se kterými se naši uživatelé doposud běžně nesetkávali, a dovedností, které neměli uživatelé prozatím možnost si osvojit, byl pro ně vytvořen tento projekt s názvem „Podpora chráněného bydlení“, který jim má pomoci při zvládání nových úkolů.

Změna způsobu bydlení představuje pro naše uživatele velkou výzvu. Především to znamená naučit se využívat veřejně zdroje. A možná nejsložitější pro ně bude naučit se cestovat veřejnou dopravou. Dále pak naučit se orientovat v nabídce kulturních a společenských akcí. Další poměrně rozsáhlou oblastí je péče o domácnost. Služby, které dříve zajišťovali pracovníci, teď musí převzít samotní uživatelé. A i když pracovníci jsou připraveni uživatelům s chodem domácnosti pomoci, od uživatelů se vyžaduje aktivní zapojení. Neméně důležitou oblastí je naučit se rozlišovat mezi prací a zábavou. Proto jsou součástí projektu také aktivity, které budou rozvíjet ty schopnosti uživatelů, které jsou potřeba, když se člověk uchází o místo na volném trhu práce.

Cíle projektu

Do projektu se zapojí osoby, které v rámci transformace sociálních služeb, získaly možnost změnit svůj dosavadní způsob života. Každá životní změna je spojena s určitou mírou nejistoty, protože dosavadní zvyklosti přestávají platit a člověk si musí osvojit řadu nových dovedností. Cílem projektu je pomoci osobám se zdravotním postižením s adaptací na nové životní podmínky. Velkokapacitní ústavní zařízení, ze kterého naši uživatelé přišli, má své výhody i nevýhody. Výhodou je určitá míry servisu ze strany pracovníků, nevýhodou je omezení možností uživatele rozhodovat, jakým způsobem bude trávit svůj volný čas. Aby ale uživatelé nebyli omezováni pracovníkem, musí se naučit být samostatnými v řadě činností, na které předtím potřebovali pomoc. Vytipovali jsme několik oblastí, jejichž zvládnutí pomůže klientovi vést samostatný a plnohodnotný život, který nebude nepodobný tomu, jak žijí jejich vrstevníci. Obecně se dá říci, že se jedná o aktivity, které posilují samostatnost uživatele a snižují jeho závislost na sociální službě a které vedou uživatele k využívání veřejných zdrojů a začleňování do společnosti.

Cíle projektu jsou:

Poskytování sociální služby chráněné bydlení ve Velkých Hošticích a v Opavě Kylešovicích

 • Nácvik orientace v místě bydliště a v Opavě
 • Upevňování činností spojených se zapojením se do pracovního procesu na volném trhu práce
 • Nácvik samostatného cestování veřejnými dopravními prostředky
 • Nácvik orientace v čase a prostoru
 • Nácvik využívání veřejně dostupných zdrojů
 • Individuální plánování zaměřené na činnosti související se zařazením na volný trh práce
 • Podpora a rozvíjení samostatnosti, směřující ke snižování závislosti na poskytované služby

Začleňování uživatelů na běžný trh práce

 • Nácvik při rozvrhování dne (pracovní část, čas pro volný čas atd.), tak aby uživatelé pochopili, že pracovní část dne je běžné a zcela přirozené
 • Nácvik komunikace při rozhovorech na úřadu práce, s potencionálními zaměstnavateli
 • Nácvik cestování veřejnými dopravními prostředky a orientaci v prostředí
 • Nácvik úkonů, které zaměstnavatel bude požadovat tj. znalost bezpečnosti práce, dodržování pracovní doby, znalost určitých typů činností atd.
 • V případě vzniku pracovní smlouvy bude klientovi nabídnuta podpora: doprovod do zaměstnání, podpora při orientaci v prostředí, podpora nácviku dovedností požadovaných od konkrétního zaměstnavatele

Cílová skupina

Projekt je zaměřen na osoby se zdravotním postižením, které potřebují nízkou či střední míru podpory. Jedná se o osoby, které většinu svého života prožily ve velkokapacitním ústavním zařízení a které využily nabídky změnit svůj dosavadní způsob života.

Projektu se zúčastní celkem 18 osob ze dvou chráněných bydlení. Jedná se o uživatele, kteří jsou schopni převzít část odpovědnosti za vedení domácnosti a za způsob, jakým budou trávit volný čas. Z chráněného bydlení Opava-Kylešovice se do projektu zapojili 4 muži a 2 ženy, z chráněného bydlení Velké Hoštice pak 6 mužů a 6 žen.