Marianum, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací
zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Slovo úvodem

Dobrý den,

otevíráte webové stránky příspěvkové organizace Marianum Opava, jejímž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Byli bychom velmi rádi, kdybyste prostřednictvím našich webových stránek získali co nejlepší přehled o tom, co Vám může Marianum jako poskytovatel sociálních služeb nabídnout.

Jen málokterý poskytovatel sociálních služeb v Moravskoslezském kraji se může pochlubit více, než stoletou historií. Marianum totiž vybudovaly řeholní sestry z Kongregace Dcer Božské Lásky v letech 1907 – 1909. U tohoto údaje stojí za povšimnutí dvě souvislosti. Obrovský komplex pro poskytování sociálních služeb byl vybudován za dva roky, což je tempo úctyhodné. Kongregace vybudovala toto zázemí pro poskytování sociálních služeb bez úvěru. Finanční prostředky pro výstavbu získala z darů jako církevní právnická osoba.

Hodnotit vývoj Mariana v historických souvislostech není cílem úvodního slova pro webové stránky. Proto jenom schematicky: od zahájení provozu až do padesátých let minulého století v areálu Mariana Kongregace poskytovala sociální služby pro cca 150 osob (název sociální služby nekoresponduje s terminologií užívanou před sto lety, je použit s ohledem na současné názvosloví vycházející z platné legislativy). V době socialismu, až do roku 1990, zde fungoval státní ústav sociální péče pro více, než 300 klientů. V roce 1990 byl areál v první etapě restitucí vrácen Kongregaci. Kapacita byla snížena o cca 50 osob, chod ústavu byl řízen Kongregací a financován ze státního rozpočtu. V roce 2004 předala Kongregace vedení ústavu Moravskoslezskému kraji. V roce 2004 byla poskytována pobytová služba cca 230 uživatelům, služba s denním pobytem cca 5 uživatelům.

V souladu se zadáním zřizovatele od roku 2004 provádí Marianum přeměnu, transformaci, sociálních služeb, jejímž cílem je opuštění nevyhovujících prostorů k poskytování sociálních služeb a vytvoření podmínek pro začlenění uživatelů sociálních služeb do běžné společnosti.

Posláním Mariana, p.o. je poskytovat osobám s mentálním nebo vícenásobným postižením starším 18 let sociální službu v takovém rozsahu, aby mohly žít ve společnosti obvyklý život a aby přitom byla zachována jejich práva a důstojnost.

Téměř všichni uživatelé sociálních služeb v Marianu, p.o. bydleli v hlavní budově desítky let. Před zahájením transformace sociálních služeb většina z nich netušila, co to je normální život. Znali prostor ohraničený zdmi, výhledem z okna, plotem zahrady. Pravidelný denní režim omezený časem na jídlo, budíčkem a večerkou. Nemožnost uplatňovat vlastní vůli, vlastní přání, vlastní představy. Díky transformaci sociálních služeb byly pro uživatele vybudovány nové domy a byty, do kterých se postupně stěhují. V aktivizačních dílnách začali získávat pravidelné pracovní návyky, díky nácvikům se mnozí naučili pohybovat v běžném prostředí a na veřejnosti. V rámci individuálního přístupu ke každému klientovi už dávno nestačí provozování pouze jednoho druhu služby, tj. domov pro osoby se zdravotním postižením. Díky úžasnému rozvoji osobností uživatelů a zvyšování jejich dovedností, díky postupnému přijímání a chápání svých práv i povinností, bylo možné registrovat další sociální služby, které umožňují daleko větší seberealizaci uživatelů. To jsou služby chráněné bydlení a podpora samostatného bydlení. Pro řadu uživatelů je už také normální, že chodí do zaměstnání. Pracovní poměry mají uzavřeny většinou na dobu určitou a na částečný pracovní úvazek. Tedy přesně tak, jak umožňuje jejich zdravotní stav a mentální schopnosti.

Proces transformace ještě zdaleka nekončí. Pro několik desítek uživatelů je třeba ještě vybudovat odpovídající bydlení. Se všemi uživateli je nutno individuálně pracovat tak, aby nové bydlení i naplňování jejich času odpovídalo jejich zdravotnímu stavu. Přitom je třeba si uvědomit, že zdravotní stav a osobní přání uživatele jsou základními ukazateli pro podporu jeho osobního růstu. Pro někoho může být cílem naučit se v keramické dílně udělat spoustu kuliček, ze kterých se slepí a vypálí hrneček. Pro někoho je cílem naučit se samostatnému životu tak, aby se mohl z Mariana odstěhovat do nájemního bytu, chodit do práce, žít zkrátka jen s tou nejnutnější podporou.

Je pochopitelné, že proces transformace sociálních služeb v Marianu již nelze provádět pouze s nahodile vybranými zaměstnanci bez jakéhokoliv vzdělání. Kdysi pracoval v Marianu jediný vysokoškolák, středoškolské vzdělání měly pouze zdravotní sestry, několik vychovatelů a ekonom. Lidé v přímé péči o uživatele nemuseli mít ani ukončené základní školní vzdělání. Tento stav by byl pro současnost nepřijatelný. Odpovídající vzdělání je jednou ze základních podmínek pro to, aby sociální služba mohla být realizována v souladu s platnými právními předpisy a především v souladu s oprávněnými požadavky a potřebami uživatelů. Zodpovědné personální plánování a průběžné další vzdělávání zaměstnanců je proto jedním z velmi důležitých úkolů při řízení sociálních služeb.

Ekonomika sociálních služeb v Marianu, p.o. a její zodpovědné řízení je na začátku i na konci každého opatření, které je realizováno jak v rámci provozu, tak v rámci transformace sociálních služeb. Zatímco v minulosti byla cena služby pro všechny uživatele stejná, v současné době má každá služba jinou cenu. Aktuální výsledky ročního hospodaření budou pro úplnost informací webových stránek Mariana vždy dány k dispozici současně se Závěrečnou (výroční) zprávou o činnosti a hospodaření organizace.

Webové stránky každé organizace jsou v dnešní době přeplněné informacemi velmi důležité. Mohou však čtenáři poskytnout pouze psané informace a statistické údaje, nikoliv však objektivní obraz o tom, jak v Marianu, p.o. a ve všech jeho prováděných službách uživatelé žijí a jak jsou spokojeni. Pokud bude mít kdokoliv zájem o další informace, bez váhání kontaktujte vedení organizace, vedení jednotlivých služeb nebo sociální pracovníky. Zájemcům o poskytování služeb nabídneme podrobné informace, prohlídku pracoviště, seznámení se zamestnanci i ostatními uživateli služby. Zájemcům o pracovní místo nabídneme, kromě základních informací týkajících se pracovně-právních záležitostí, možnost „dobrovolnické stáže“. Zájemcům o praxi v rámci studia nebo rekvalifikačních kurzů vyhovíme v nejbližších, pro obě strany přijatelných termínech. Pro ty, kteří prostě jenom mají zájem o informace ze života osob s mentálním handicapem a o moderních podmínkách pro poskytování individuálních sociálních služeb, jsme každoročně k dispozici v rámci dní otevřených dveří nebo v rámci pořádání prodejních výstav výrobků našich uživatelů.

Neváhejte a přijďte.

Opava, leden 2014
Ing. Antonín Janýška, ředitel