Vzdělávání zaměstnanců

Vzdělávání zaměstnanců

Základy první pomoci

Obecné zásady při poskytování první pomoci. Specifika poskytování PP dětským, dospělým, mentálně handicapovaným klientům a seniorům.

Kontrolu životních funkcí a hodnocení stavu zraněného. Kontrola a hodnocení životních funkcí u dospělých i dětských klientů, seniorů, fyzicky handicapovaných a chronicky nemocných, uložení zraněného do stabilizované polohy.

Poskytnout první pomoc při krvácení a definování druhů krvácení- žilní krvácení, tepenné krvácení, krvácení z přirozených tělních otvorů, vnitřní krvácení, krvácivé stavy u seniorů, chronicky nemocných, specifika ošetření dětského pacienta.

Poskytování první pomoci při různých druzích poranění, při poškození fyzikálními jevy a při poruchách vědomí, při zástavě krevního oběhu či při zástavě dechu – naučíte se zajistit průchodnost dýchacích cest a pravidla resuscitace dospělého a dítěte.

Manipulace s imobilním klientem

Znalost stupňů imobility, dle postižení i rozsah postižení u klientů s vybraným neurologickým a ortopedickým onemocněním.

Zásady bezpečné manipulace a co je to škola zad při manipulaci s imobilním klientem.

Zaměstnanci se věnují významu polohování u ležícího pacienta – ovlivnění myoskeletárního systému, vnitřních orgánů, prevence vzniku dekubitů, rizikové faktory u ležícího pacienty i výběru vhodných pomůcek pro polohování.

Je pro nás důležitá manipulace se sedícím i ležícím klientem s různými druhy postižení s využitím kompenzačních pomůcek.

Spokojený život člověka s mentálním postižením

Je především motivace pro spolupodílení se na zkvalitnění života lidí s mentálním postižením. Využívání a vytváření možností pro rovné příležitosti – bližší poznání specifik, překážek a příležitostí cílové skupiny.

Diferencujeme specifika, zásady komunikace a jednání s člověkem s mentálním postižením – potřeby lidí s mentálním postižením, jak lépe porozumět jejich komunikaci a projevům jednání.

V neposlední řadě si uvědomujeme postavení lidí s mentální (zdravotním) postižením ve společnosti – vnímání a postoj společnosti k lidem s mentálními potížemi.  Vytváříme podmínky a příležitosti k plnému začlenění lidí s MP do společnosti. Identifikujeme možná rizika a jejich zvládání.

Neustále se zamýšlíme nad vytvářením podmínek pro život lidí s mentálními potížemi srovnatelně s jejich vrstevníky, kteří tyto potíže nemají.