Transformace pobytových služeb do roku 2015

Transformace pobytových služeb do roku 2015

Transformační proces v příspěvkových organizacích Moravskoslezského kraje

Každá příspěvková organizace, ve které je realizován proces transformace zřídila transformační tým, který pracuje na strategii transformace v dané organizaci, vyjednává postup dílčích kroků a zpracovává plán transformace včetně časového harmonogramu. Bližší informace o transformačních záměrech a průběhu transformačního procesu v jednotlivých organizacích najdete na jejich webových stránkách.

 

Transformace pobytových sociálních služeb Mariana, p.o.

Transformace sociálních služeb je proces, ve kterém původní ústavní pobytové služby pro osoby se zdravotním postižením jsou nahrazovány jinými způsoby podpory a pomoci tak, aby tyto osoby mohly žít v přirozeném prostředí životem, který se co nejvíce blíží životu jejich vrstevníků bez postižení. Cílem je umožnit každému člověku žít jako součást společnosti.

Transformace pobytových sociálních služeb (ústavní péče) se stala v Moravskoslezském kraji jednou ze stěžejních oblastí. Moravskoslezský kraj se jednoznačně postavil za nezbytnost řešit problém velkých ústavních služeb. Tyto v řadě aspektů neodpovídají zákonným standardům kvality sociálních služeb a v mnoha směrech nemohou naplnit lidská práva a svobody osob s postižením, které v těchto zařízeních žijí.

Moravskoslezský kraj se stal prvním krajem v České republice, který proces transformace realizuje jako systémovou změnu poskytování sociálních služeb.

 

1. Etapa transformace organizace Marianum

 

Operační program

Integrovaný operační program

 

Oblast intervence

3.1 Služby v oblasti sociální integrace

 

Aktivita A

Investiční podpora procesu a zavádění jednotného přístupu v transformaci pobytových zařízení sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb

 

Číslo projektu

CZ.1.06/3.1.00/02.06497

 

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění života lidí s mentálním a kombinovaným postižením prostřednictvím poskytování služby domova pro osoby se zdravotním postižením v Opavě a služby chráněného bydlení ve Velkých Hošticích v souladu se Standardy kvality sociálních služeb.

 

Výstupy projektu

V rámci realizace projektu bude rekonstruován objekt v Opavě, Čajkovského 1565 na domov pro osoby se zdravotním postižením a  objekt ve Velkých Hošticích č. p. 53 pro poskytování služby chráněného bydlení pro celkem 27 uživatelů organizace Marianum a dalších organizací zapojených do procesu transformace.

Dojde ke snížení kapacity organizace Marianum, p. o. se sídlem na Rooseveltově ul. v Opavě.

 

Financování projektu

Zdroj financování projektu Výše podílu v Kč
Celkové výdaje projektu 22.494.482,31 Kč
Dotace EU 16.711.490,06 Kč
Dotace ze státního rozpočtu   2.949.097,84 Kč
Podíl kraje   2.833.894,41 Kč

Doba realizace projektu

3/2010 – 6/2013

 

Manažer projektu

Ing.Andrea Suchomelová
odbor evropských projektů
tel.: +420 595 622 736
e-mail: andrea.suchomelova@msk.cz

IOP

 

 

 

2. Etapa transformace organizace Marianum

Operační program

Integrovaný operační program

Prioritní osa

Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb

Oblast intervence

Služby v oblasti sociální integrace

Podporovaná aktivita

Investiční podpora procesu a zavádění jednotného přístupu v transformaci pobytových zařízení sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb

Registrační číslo projektu

CZ.1.06/3.1.00/07.08036

Cíl projektu

Cílem projektu je zkvalitnit život lidem s mentálním postižením žijících dosud v nevyhovujícím objektu organizace Marianum, se sídlem na Rooseveltově ulici č. p. 47 v Opavě. Záměrem projektu je navázat na 1. etapu transformace organizace Marianum a pokračovat ve zkvalitňování a individualizaci sociální péče vytvářením sítě sociálních služeb v běžné komunitě.

Popis konečného stavu

Prostřednictvím nákupu dvou domů v řadové zástavbě v lokalitě Opava-Kylešovice vznikne zázemí pro pobytovou sociální službu domov pro osoby se zdravotním postižením 12 uživatelům (v každém objektu 1 skupinová domácnost pro 6 osob). Zároveň rekonstrukcí objektu na Denisově náměstí v Opavě vznikne zázemí pro poskytování sociální služby domov pro osoby se zdravotním postižením s kapacitou 15 uživatelů (3 skupinové domácnosti) a denní program (denní kapacita 7 osob).

Výstupy projektu

 • 2 skupinové domácnosti v objektech v Opavě-Kylešovicích celkem pro 12 uživatelů služby domov pro osoby se zdravotním postižením
 • 3 skupinové domácnosti v objektu v Opavě na Denisově náměstí celkem pro 15 uživatelů služby domov pro osoby se zdravotním postižením
 • denní program v objektu v Opavě na Denisově náměstí s denní kapacitou 7 osob
 • adekvátní vybavení domácností a denního programu
 • bezbariérovost společných prostor včetně vazby na okolí

Výsledky projektu

 • transformovaná sociální služba
 • zkvalitnění života stávajících uživatelů sociální služby
 • zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb

Partner projektu

Marianum, příspěvková organizace

Financování projektu

Celkové výdaje projektu   25.77.699,34 Kč
Celkové nezpůsobilé výdaje (podíl kraje)   4.609.367,67 Kč
Celkové způsobilé výdaje projektu 21.162.331,75 Kč
EU (85 %) 17.987.979,61 Kč
Státní rozpočet (15 %)   3.174.352,14 Kč

Doba realizace projektu

11/2011 –  8/2015

Kontaktní osoba

Ing. Andrea Suchomelová
projektový manažer
odbor evropských projektů
tel.: 595 622 736
fax: 595 622 427
e-mail: andrea.suchomelova@msk.cz

IOP

 

 

 

3. Etapa transformace organizace Marianum

Operační program

Integrovaný operační program

Prioritní osa

Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb

Oblast intervence

Služby v oblasti sociální integrace

Podporovaná aktivita

Investiční podpora procesu a zavádění jednotného přístupu v transformaci pobytových zařízení sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb

Registrační číslo projektu

CZ.1.06/3.1.00/07.08655

Cíl projektu

Cílem projektu je zkvalitnit život lidem s mentálním postižením žijících dosud v nevyhovujícím objektu organizace Marianum, se sídlem na Rooseveltově ulici č. p. 47 v Opavě. Záměrem projektu je navázat na 1. a 2. etapu transformace organizace Marianum a pokračovat ve zkvalitňování a individualizaci sociální péče vytvářením sítě sociálních služeb v běžné komunitě.

Popis konečného stavu

Prostřednictvím nákupu domu v řadové zástavbě v lokalitě Opava-Kylešovice vznikne  sociální služba chráněné bydlení pro 6 osob se zdravotním postižením (1 skupinová domácnost pro 6 osob).

Výstupy projektu

 • chráněné bydlení v Opavě-Kylešovicích pro 6 uživatelů
 • adekvátní vybavení domácností
 • bezbariérovost společných prostor včetně vazby na okolí

Výsledky projektu

 • transformovaná sociální služba
 • zkvalitnění života stávajících uživatelů sociální služby
 • zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb

Partner projektu

Marianum, příspěvková organizace

Financování projektu

Celkové výdaje projektu 4 937 183,00 Kč
Celkové nezpůsobilé výdaje (podíl kraje) 1 586 343,00 Kč
Celkové způsobilé výdaje projektu 3 350 840,00 Kč
EU (85 %) 2 848 214,00 Kč
Státní rozpočet (15 %) 502 626,00 Kč

Doba realizace projektu

02/2013 – 06/2014

Kontaktní osoba

Ing. Jindřich Částka
projektový manažer
odbor evropských projektů
tel.: 595 622 478
fax: 595 622 427
e-mail: jindrich.castka@msk.cz

 

IOP

 

 

 

 

3. Etapa transformace organizace Marianum A

Operační program

Integrovaný operační program

Prioritní osa

Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb

Oblast intervence

Služby v oblasti sociální integrace

,Podporovaná aktivita

3.1 a) investiční podpora procesu a zavádění jednotného přístupu v transformaci pobytových zařízení sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb

Registrační číslo projektu

CZ.1.06/3.1.00/07.08706

Cíl projektu

Cílem projektu je zkvalitnit život lidem s mentálním postižením žijících dosud v nevyhovujícím objektu organizace Marianum, se sídlem na Rooseveltově ulici č. p. 47 v Opavě. Záměrem projektu je navázat na 1. a 2. etapu transformace organizace Marianum a pokračovat ve zkvalitňování a individualizaci sociální péče vytvářením sítě sociálních služeb v běžné komunitě.

Popis konečného stavu

Prostřednictvím rekonstrukce objektu na ulici Na Pomezí v Opavě Kylešovicích vznikne  sociální služba domov pro osoby se zdravotním postižením pro 10 osob.

Výstupy projektu

 • domov pro osoby se zdravotním postižením v Opavě-Kylešovicích pro 10 uživatelů
 • adekvátní vybavení domácností
 • bezbariérovost společných prostor včetně vazby na okolí

Výsledky projektu

 • transformovaná sociální služba
 • zkvalitnění života stávajících uživatelů sociální služby
 • zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb

Partner projektu

Marianum, příspěvková organizace

Financování projektu

Celkové výdaje projektu 10 538 075,00 Kč
Celkové nezpůsobilé výdaje (podíl kraje) 122 862,00 Kč
Celkové způsobilé výdaje projektu 10 415 213,00 Kč
EU (85 %) 8 852 931,00 Kč
Státní rozpočet (15 %) 1 562 282,00 Kč

Doba realizace projektu

03/2013 – 06/2015

Kontaktní osoba

Ing. Jindřich Částka
projektový manažer
odbor evropských projektů
tel.: 595 622 478
fax: 595 622 427
e-mail: jindrich.castka@msk.cz

IOP

 

 

 

 

3. Etapa transformace organizace Marianum B

 

Operační program

ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013

Prioritní osa

Podpora prosperity regionu

Oblast podpory

Infrastruktura veřejných služeb

Dílčí oblast podpory

Rozvoj infrastruktury sociálních služeb

Číslo projektu

CZ.1.10/2.1.00/28.01517

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitu poskytovaných sociálních služeb a tím zvýšit kvalitu života osob se zdravotním postižením.

Popis konečného stavu

Prostřednictvím novostavby na Holasické ulici v Opavě vznikne Domov pro osoby se zdravotním postižením pro 12 stávajících uživatelů hlavní budovy Mariana na Rooseveltově ulici. Nový objekt budou tvořit 2 domácnosti po 6 klientech a zázemí pro personál. V rámci projektu je navrženo 6 parkovacích stání, z toho 2 budou označeny pro osoby ZTP.

Výstupy projektu

 • 2 domácnosti celkem pro 12 uživatelů služby Domova pro osoby se zdravotním postižením
 • adekvátní vybavení pro sociální službu
 • plně bezbariérový objekt včetně zahrady

Výsledky projektu

 • transformovaná sociální služba
 • zkvalitnění života stávajících uživatelů sociální služby
 • zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb

Partner projektu

Marianum, příspěvková organizace

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové způsobilé výdaje projektu 14 631 673,09 Kč
Celková přiznaná dotace z rozpočtu RR (85%) 12 436 922,12 Kč
Spolufinancování příjemcem – Moravskoslezský kraj (15 %) 2 194 750,97 Kč

Doba realizace projektu

10/2013–09/2015

Kontaktní osoba

Ing. Jindřich Částka
projektový manažer
odbor evropských projektů
tel.: 595 622 470
fax: 595 622 427
e-mail: jindrich.castka@msk.cz

IOP

 

 

 

 

 

4. Etapa transformace organizace Marianum

Usnesením RK (rady kraje) č. 66/532 ze dne 21. 4. 2015  bylo rozhodnuto  o převodu části činnosti z organizace Marianum, p. o. na organizaci Benjamín, p. o. s názvem 4. etapa transformace organizace Mariana – DOZP Karviná.

 

Operační program

ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013

 

Prioritní osa

Podpora prosperity regionu

 

Dílčí oblast podpory

Infrastruktura veřejných služeb

 

Dílčí oblast podpory

Rozvoj infrastruktury sociálních služeb

 

Číslo projektu

CZ.1.10/2.1.00/28.01516

 

Cíl projektu

Cílem projektu je rekonstrukce objektu v Karviné na adrese Vydmuchov 1835 na domov pro osoby se zdravotním postižením.

 

Výstupy projektu

Výstupem projektu budou v rekonstruovaném objektu vytvořeny 3 byty po 6 klientech, zázemí pro personál a aktivizační dílna.

 

Financování projektu

Zdroj financování projektu

výše podílu v Kč

Celkové výdaje projektu

19 421 607,85 Kč

Přiznaná dotace z Fondu soudržnosti EU

15 676 310,17 Kč

Podíl státního rozpočtu

922 135,89 Kč

Podíl Moravskoslezského kraje

1 844 271,79 Kč

Doba realizace projektu

7/2013 – 5/2016

Manažer projektu

Ing. Petra Šindelková

odbor evropských projektů

tel: +420 595 622 831
e-mail: petra.sindelkova@kr-moravskoslezsky.cz„> petra.sindelkova@kr-moravskoslezsky.cz

 

Předmětem projektu je celková rekonstrukce a přestavba dvoupodlažní budovy bývalé školy v těsné blízkosti Dětského domova Srdce v Karviné – Fryštát. Po provedených pracích bude budova sloužit jako domov pro osoby se zdravotním postižením. Služba bude poskytovat 12 jednolůžkových a 3 dvoulůžkové pokoje. Celková kapacita tak bude činit 18 osob ve věku nad 18let. Rekonstrukce budovy bude zahrnovat úpravy dispozic v souladu s potřebami budoucích uživatelů, kteří budou služby využívat. K objektu bude provedena přístavba (schodiště a bezbariérový výtah), vznikne terasa, oplocená zahrada a parkoviště s 6 parkovacími místy uzpůsobené také pro parkování osob s omezenou možností pohybu. Celý objekt bude bezbariérový. Domov bude provozovat Benjamín, příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj.

beneuroplogo

 

Rekonstrukce budovy byla ukončena na konci roku 2015. Uživatelé se do zrekonstruovaných prostor přestěhovali po předchozí přípravě dle svých plánů přechodu dne 23. 2. 2016. Budova se nachází na ulici Vydmuchov 1835/10 v blízkosti DD Srdce a Nemocnice s poliklinikou. Slavnostní otevření domova za účasti zástupců zřizovatele i Statutárního města Karviná proběhlo v dubnu 2016.

V přízemí budovy jsou situovány kanceláře a šatna zaměstnanců, technické místnosti, relaxační místnost pro uživatele a také jedna domácnost, v prvním patře jsou dvě domácnosti. Každá domácnost je tvořena čtyřmi jednolůžkovými a jedním dvoulůžkovým pokojem. Uživatelé mají dále na každé z domácností k dispozici dvě koupelny s WC vybavené pračkou se sušičkou a obývací pokoj s kuchyňským koutem.

Služba je poskytovány osobám ve věku nad 18 let se středně těžkým, těžkým až hlubokým mentálním postižením a kombinovanými vadami, kteří nemohou žít ve svém domácím prostředí a kteří potřebují celoroční pobytovou službu.