Transformace Mariana v období 2016 – 2018

Transformace Mariana v období 2016 – 2018

Dlouhodobá koncepce poskytování sociálních služeb, pro osoby se zdravotním postižením, příspěvkovými organizacemi kraje v oblasti Opavska, Bruntálska a Vítkovska.

Postup realizace

Realizace dlouhodobé koncepce poskytování sociálních služeb v oblasti Opavska, Bruntálska a Vítkovska je podmíněna schválením navrženého postupu realizace v orgánech kraje (duben 2016).

mapa-stavajiciho-a-planovaneho-stavu

Mapa Restruktualizace

 

 

Činnosti, které budou realizovány v rámci I. etapy:

  • vyřešení umístění sídla a administrativy organizace Marianum, pro přechodné období do konce roku 2017, než dojde ke sloučení organizací Zámek Dolní Životice, p. o. a Marianum, p. o. – nejdéle do června 2016.

 

Činnosti, které budou realizovány v rámci II. etapy:

  • schválení návrhu Dohod o společném postupu při převodu sociálních služeb v orgánech kraje – RK: nejdéle do června 2016
  • uzavření Dohod o společném postupu při převodu sociálních služeb mezi dotčenými organizacemi – nejdéle do července 2016

V zájmu zajištění plynulého převodu sociálních služeb v rámci realizace schváleného záměru se navrhuje, aby ředitelé příslušných organizací uzavřeli Dohody o společném postupu při převodu sociálních služeb, a to v termínu do 30. 6. 2016.

Obsahem Dohody je vymezení práv a povinností souvisejících s převodem sociální služby. Dohody se budou uzavírat mezi jednotlivými dotčenými organizacemi. Obsahem Dohody bude řešení přechodu práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů, přechodu práv a povinností uživatelů sociálních služeb, předání dokumentace a majetkových práv.

Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů nejsou převodem činností, ve smyslu § 338 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, dotčena, s ohledem, na to že práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů zaměstnanců přejdou na přebírající organizaci, čímž tato bude nadále jako přejímající zaměstnavatel plnit úkoly zaměstnavatele pro přecházející zaměstnance.

Obdobně nejsou převodem činností dotčena práva a povinnosti vyplývající ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a ze smluv o poskytování sociálních služeb. Klientům dotčených organizací zůstanou v nezměněném rozsahu zachována práva a povinnosti ze smluv i ze zákona, s tím, že do těchto práv a povinností vstoupí přebírající organizace.

Současně se navrhuje, aby ředitelé dotčených příspěvkových organizací podali zřizovateli zprávu o plnění shora uvedených dohod, a to v termínu ke 31. 8. 2016.

  • změny v Registru poskytovatelů sociálních služebnejdéle do srpna 2016

U dotčených organizací bude nutné zajistit změny v registru poskytovatelů sociálních služeb, a to zejména s ohledem na změnu poskytovatele sociální služby, tím dojde ke zrušení původní sociální služby pod daným identifikátorem a vzniku nové sociální služby s novým identifikátorem.

  • změny Zřizovacích listin – materiály pro orgány kraje – RK, ZK: nejdéle do září 2016

U dotčených organizací bude nutné upravit zřizovací listiny, a to s ohledem na změny v majetku příspěvkových organizací (Příloha č. 1 Vymezení majetku, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření). Změny zřizovacích listin budou předloženy ke schválení orgánům kraje.

  • podání Žádosti o dotace – nejdéle do září 2016

Dotčené organizace, které budou přijímat nové sociální služby, musí předložit v roce 2016 za tyto nově registrované sociální služby žádost o dotaci na rok 2017.

  • uzavření nových Smluv o partnerství – materiál pro RK – RK: nejdéle do listopadu 2016

S ohledem na to, že některé sociální služby vznikly v rámci projektů realizovaných z evropských fondů a jsou zde závazky udržitelnosti, je nutné, aby přebírající organizace (noví poskytovatelé) uzavřeli nové Smlouvy o partnerství, jejímž předmětem je vymezení odpovědnosti při udržování výsledků projektu, tj. poskytování sociálních služeb. Smlouvy o partnerství se uzavírají mezi Moravskoslezským krajem jako nositelem projektu a daným poskytovatelem sociální služby.

  • zprávy o realizaci Dohod – k 31. 8. 2016

V souladu již s výše uvedeným je požadováno, aby ředitelé dotčených organizací předložili zprávu o plnění Dohod o společném postupu při převodu sociálních služeb.

 

Činnosti, které budou realizovány v rámci III. etapy:

  • sloučení organizací Marianum, p.o. a Zámek Dolní Životice, p. o. – k 1. 1. 2018

Postup orgánů kraje při sloučení dvou a více příspěvkových organizací kraje upravuje zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a také Zásady vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem, (dále jen „Zásady“) jež byly schváleny radou usnesením rady kraje č. 57/4568 ze dne 11. 12. 2014 s účinností ode dne 1. 1. 2015.

Dle uvedených předpisů je možné sloučit dvě příspěvkové organizace, přičemž zastupitelstvo kraje rozhodne, která ze slučovaných organizací je organizace přejímající, a která organizace je slučovaná. Ke sloučení dochází dnem určeným zastupitelstvem, které rovněž určí, v jakém rozsahu přecházejí práva a závazky na přejímající organizaci. Slučovaná organizace tímto zaniká.

Po zániku organizace Marianum přestane být užíván název „Marianum“, jehož užívání vnímá Česká provincie Kongregace dcer Božské lásky jako své duševní dědictví.

Odkazy:

mapa-stavajiciho-a-planovaneho-stavu

publikacematerial989886

seznam-a-strucna-charakteristika-organizaci