Jednání se zájemcem o službu

Jednání se zájemcem o službu

O základní informace o organizaci a službách, rádi zodpovíme komukoliv. Zájemcem o službu se rozumí jak osoba, které bude nakonec naše služby využívat, tak opatrovníci, rodinní příslušníci nebo obecně osoba, která bude člověku s postižením pomáhat při jednání o službě.

Sociální služby, které poskytuje příspěvková organizace Marianum, jsou určeny dospělým osobám s mentálním a vícenásobným postižením. Každý z našich uživatelů má své individuální potřeby a své zvyklosti. Marianum poskytuje několik druhů sociálních služeb na různých místech v Opavě a okolí. Každá jednotlivá služba je jiná, s odlišnými uživateli, kteří mají odlišné potřeby a očekávání. Proto je nutné, předtím než se zájemce uzavřeme smlouvu o poskytování sociální služby, se nejprve vzájemně poznat. Tomuto procesu se říká jednání se zájemcem o službu.

Cílem jednání je představení organizace. Člověk, který pro sebe hledá vhodnou sociální službu, by si měl po jednání vytvořit obrázek o službách, které poskytujeme. Osobní jednání je nutností. Udělejte si proto čas a navštivte nás. Jen tak si můžete vytvořit představu o naší organizaci. Základní informace o samotné organizaci a jejích službách najdete na těchto stránkách. Osobní návštěvu ale ani sebelepší webové stránky nenahradí.

My se od zájemce naopak dovíme, co od nás potřebuje a co od služby očekává. Při prvním setkání ukážeme zájemci, v jakém prostředí je služba poskytována a jak pracujeme s uživateli. Zájemce se dozví, pro jakou cílovou skupinou osob jsou naše služby určeny, včetně popisu, kterým lidem naše služby určené nejsou.

První setkání je určeno především zájemcům o službu, protože právě tehdy dostanou nejvíce informací, které jim napoví, zda jsou naše služby pro ně vhodné a zda naplňují jejich představy. Po prvním kontaktu by měl mít zájemce dostatečné množství informací k tomu, aby se rozhodl, zda si podá žádost o sociální službu, nebo zda se rozhodne, že naše organizace neposkytuje druh služeb, které zrovna potřebuje.

POZOR! Marianum, příspěvková organizace poskytuje 9 různých sociálních služeb. Každá z těchto služeb je jiná, a proto žadatel o sociální službu musí žádost adresovat přímo konkrétní sociální službě, nikoli příspěvkové organizaci jako celku. Žádosti na konkrétní službu najdete na těchto stránkách v odkazech věnovaných jednotlivým službám.

Žádost o sociální službu má tři části:

 • Žádost o sociální služby – obsahuje základní informace o uživateli, důležité je zejména uvést kontaktní údaje
 • Posudek lékaře – forma tiskopisu není striktně určena. Zájemce můžete použít námi nabízený formulář, nebo jakýkoliv jiný. Posudek lékaře musí být aktuální, tzn. ne starší než šest měsíců!

Pokyny pro podání žádosti o službu

 • Žádost si podávejte vždy na konkrétní službu.
 • Nezapomeňte, že k žádosti je nutné připojit lékařský posudek. Nekompletní žádosti, nebudou postoupeny k dalšímu zpracování. Lékařský posudek naleznete v této sekci.
 • Současně si můžete podat žádost do více služeb. Každá žádost ale musí být podána samostatně.
 • Pro podání žádosti je nutné osobní jednání a návštěva požadované služby. Je v zájmu zájemce, aby se se službou dobře seznámil předtím, než o danou službu požádá.

Na základě lékařské zprávy a dalších přiložených dokumentů rozhodne organizace o:

 • Uzavření smlouvy o poskytování služby, nebo o zařazení žádosti do pořadníku
 • Nezařazení žádosti do pořadníku

Přijetí nebo zařazení žádosti do pořadníku zájemců o sociální službu

V případě, že služba má k dispozici volné místo, zahájí organizace se zájemcem jednání o podobě a rozsahu poskytované služby. Výsledkem tohoto jednání je uzavření smlouvy o poskytování sociální služby.

Pokud má služba momentálně naplněnou kapacitu, je zájemce o této skutečnosti informován s dotazem, zda si přeje být zařazen do pořadníku. V případě, že zájemce se zařazením do pořadníku nesouhlasí, je mu veškerá dokumentace zaslána zpět.

Nezařazení žádosti do pořadníku

Organizace nezařadí žádost o poskytování sociální služby do pořadníku v případě, že:

 • Neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá
 • Zdravotní stav osoby vylučuje poskytnutí sociální služby, o kterou žádá
  • Zdravotní stav osoby vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení
  • Osoba trpí akutní infekční nemocí
  • Chování osoby by z důvodu duševní poruchy narušovalo kolektivní soužití
 • Organizace osobě, která o službu žádá, vypověděla smlouvu z důvodu porušování povinností ze smlouvy vyplívající, a to v době kratší než 6 měsíců před podáním žádosti

O nezařazení žádosti do pořadníku je zájemce informován písemně, a to na adrese, která je uvedena v žádosti. Zájemce o službu si může podat novou žádost, zejména je vhodné tak učinit:

 • Když je zájemce schopen doložit nové nebo aktuální informace.
 • S odstupem času v případě, kdy došlo ke změně v jeho zdravotním stavu.
Lékařský posudek ke stažení

zadost-dozp