Finanční příspěvek MSK – Program pro podporu poskytování sociálních služeb za rok 2017

Finanční příspěvek MSK – Program pro podporu poskytování sociálních služeb za rok 2017

Finanční plán 2017 – MarianumV roce 2017 obdržela příspěvková organizace Marianum, p.o. od svého zřizovatele, Moravskoslezského kraje, finanční dotaci na provoz sociálních služeb DOZP Deštné v celkové výši 7 422 000 Kč, z kapitoly 313.

Navýšení účelově určené dotace na provoz sociální služby ve druhé polovině roku 2017 bylo ve výši 1.950.000 Kč.

Celkový příspěvek z kapitoly 313 MPSV na provoz sociální služby DOZP Deštné pro rok 2017 je ve výši 9.372.000 Kč.

Finanční plán 2017 – Marianum

V souvislosti se změnou zákona č. 250/2000 Sb. (zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) příspěvkovým organizacím nově vyplývá povinnost zveřejňovat na svých internetových stránkách, na internetových stránkách zřizovatele, nebo způsobem v místě obvyklým:

– návrh rozpočtu (plán nákladů a výnosů na kalendářní rok) a návrh střednědobého výhledu rozpočtu (plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok), a to nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání zřizovatelem,

– schválený rozpočet a schválený střednědobý výhled rozpočtu do 30 dnů od jeho schválení zřizovatelem.

Povinnost zveřejňovat výše uvedené dokumenty bude jednotně zajištěna krajským úřadem zveřejněním na internetových stránkách kraje (záložka Veřejná správa).

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/rozpocet-41275/

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/rozpocet-a-strednedoby-vyhled-rozpoctu-prispevkovych-organizaci-89095/